Tháng Sáu 5, 2023

Rút gọn biểu thức \(A = \left( {{x^2} + 2 – 2x} \right)\left( {{x^2} + 2 + 2x} \right) – {x^4}\) ta được kết quả là:

Rút gọn biểu thức \(A = \left( {{x^2} + 2 – 2x} \right)\left( {{x^2} + 2 + 2x} \right) – {x^4}\) ta được kết quả là:

A. \(A = 4\)

B. \(A=-4\)

C. \(A = 19\)

D. \(A = – 19\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}

A = \left( {{x^2} + 2 – 2x} \right)\left( {{x^2} + 2 + 2x} \right) – {x^4}\\

= {\left( {{x^2} + 2} \right)^2} – {\left( {2x} \right)^2} – {x^4}\\

= {x^4} + 4{x^2} + 4 – 4{x^2} – {x^4}\\

= 4.

\end{array}\)

Vậy \(A = 4\)

Chọn A