Tháng Mười 16, 2021

Rễ trước của tủy sống còn có tên gọi khác là gì ?

Rễ trước của tủy sống còn có tên gọi khác là gì ?
A. Rễ li tâm
B. Rễ cảm giác
C. Rễ vận động
D. Rễ hướng tâm

Hướng dẫn

Rễ trước của tủy sống còn gọi là rễ vận động.
Đáp án cần chọn là: C