Tháng Mười 22, 2021

Đặc điểm hoạt động của các dây thần kinh tủy là:

Đặc điểm hoạt động của các dây thần kinh tủy là:
A. Chỉ dẫn truyền xung thần kinh cảm giác
B. Chỉ dẫn truyền xung thần kinh vận động
C. Dẫn truyền cả xung vận động và xung cảm giác
D. Không dẫn truyền xung thần kinh

Hướng dẫn

Dây thần kinh tủy gồm cả bó sợi cảm giác và bó sợi vận động nên nó dẫn truyền cả xung thần kinh
cảm giác và xung thần kinh vận động.
Đáp án cần chọn là: C