Tháng Bảy 4, 2022

Quyết định kỷ luật hoặc đề nghị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo đối với đảng viên vi phạm ở chi bộ phải được biểu quyết với sự đồng ý của?

Quyết định kỷ luật hoặc đề nghị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo đối với đảng viên vi phạm ở chi bộ phải được biểu quyết với sự đồng ý của?

A. 1/2 đảng viên chính thức.

B. 1/2 đảng viên chính thức và dự bị

C. Trên 1/2 đảng viên chính thức

D. 2/3 đảng viên chính thức.

Chọn đáp án là C