Tháng Mười 17, 2021

: Qua giảm phân, từ 1 tế bào mẹ cho mấy tế bào con

: Qua giảm phân, từ 1 tế bào mẹ cho mấy tế bào con
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Hướng dẫn

Kết thúc quá trình giảm phân,từ 1 tế bào mẹ (2n) → 4 tế bào con.
Đáp án cần chọn là: D