Tháng Mười 26, 2021

: Các NST trong các tế bào được tạo ra từ giảm phân I

: Các NST trong các tế bào được tạo ra từ giảm phân I
A. giống nhau về nguồn gốc
B. khác nhau về nguồn gốc
C. gồm toàn bộ NST có nguồn gốc từ bố
D. gồm toàn bộ NST có nguồn gốc từ mẹ

Hướng dẫn

Ở GP I, các NST kép trong cặp NST tương đồng di chuyển về 2 cực của tế bào, tạo ra 2 tế bào con
có bộ NST n kép có nguồn gốc khác nhau
Đáp án cần chọn là: B