Tháng Mười 19, 2021

: Các tế bào con tạo ra qua giảm phân có bộ NST như thế nào so với tế bào mẹ?

: Các tế bào con tạo ra qua giảm phân có bộ NST như thế nào so với tế bào mẹ?
A. Giống hoàn toàn mẹ
B. Giảm đi một nửa so với mẹ
C. Gấp đôi so với mẹ
D. Gấp ba lần so với mẹ

Hướng dẫn

Các tế bào con tạo ra qua giảm phân có bộ NSTgiảm đi một nửa so với mẹ.
Đáp án cần chọn là: B