Tháng Mười 19, 2021

: Phép lai nào sau đây cho kết quả con lai 100% mang tính trạng lặn?

: Phép lai nào sau đây cho kết quả con lai 100% mang tính trạng lặn?
A. AA × AA.
B. AA × aa.
C. aa × AA.
D. aa × aa.

Hướng dẫn

Chỉ có phép lai aa × aa cho kết quả con lai đều mang tính trạng lặn.
Đáp án cần chọn là: D