Tháng Mười 17, 2021

: Đem lai giữa các cây quả dài và cây quả ngắn, đời F1 xuất hiện toàn cây quả dài. Biết tính trạng do 1 gen quy định. Kiểu gen của 2 cây ở P là:

: Đem lai giữa các cây quả dài và cây quả ngắn, đời F1 xuất hiện toàn cây quả dài. Biết tính
trạng do 1 gen quy định. Kiểu gen của 2 cây ở P là:
A. P: aa × aa
B. P: Aa × aa
C. P: AA × aa
D. P: Aa × Aa

Hướng dẫn

Đời F1 toàn quả dài → P thuần chủng, quả dài là trội hoàn toàn so với quả ngắn
Quy ước: A- quả dài; a – quả ngắn
Ta có kiểu gen của P: AA (dài) × aa (ngắn) → F1: 100%Aa (quả dài)
Đáp án cần chọn là: C