Tháng Mười Một 28, 2021

Phật giáo ở Trung Quốc thịnh hành nhất vào triều đại nào?

Phật giáo ở Trung Quốc thịnh hành nhất vào triều đại nào?

A. Hán

B. Đường

C. Minh

D. Thanh

Hướng dẫn

Phât giáo ở Trung Quốc thịnh hành nhất vào triều đại nhà Đường.

Đáp án cần chọn là: B