Tháng Mười 17, 2021

Phát biểu nào sau đây sai?

Phát biểu nào sau đây sai?
A. Ruột non nối tiếp với môn vị dạ dày
B. Đoạn đầu của ruột non là đại tràng
C. Ruột non có hai đoạn là hồi tràng và hổng tràng
D. Ruột non tiết ra dịch ruột

Hướng dẫn

Đoạn đầu của ruột non là tá tràng.
Đáp án cần chọn là: B