Tháng Mười 19, 2021

Phản xạ nào dưới đây có thể bị mất đi nếu không thường xuyên củng cố?

Phản xạ nào dưới đây có thể bị mất đi nếu không thường xuyên củng cố?
A. Co chân lại khi bị kim châm
B. Bật dậy khi nghe thấy tiếng chuông báo thức
C. Đỏ bừng mặt khi uống rượu
D. Vã mồ hôi khi lao động nặng nhọc

Hướng dẫn

Bật dậy khi nghe thấy tiếng chuông báo thức là phản xạ có điều kiện, có thể bị mất đi nếu không
thường xuyên củng cố.
Đáp án cần chọn là: B