Tháng Mười Một 28, 2021

Ở Việt Nam tìm thấy công cụ bằng đá của

Ở Việt Nam tìm thấy công cụ bằng đá của

A. Vượn cổ.

B. Người tối cổ

C. Người tinh khôn giai đoạn đầu.

D. Người tinh khôn giai đoạn đá mới.

Hướng dẫn

Đáp án: B