Tháng Mười Một 28, 2021

Ở Việt Nam đã tìm thấy cả xương hóa thạch của

Ở Việt Nam đã tìm thấy cả xương hóa thạch của

A. Vượn cổ.

B. Người tối cổ.

C. Người tinh khôn giai đoạn đầu.

D. Cả vượn cổ và Người tối cổ

Hướng dẫn

Đáp án: A