Tháng Mười 23, 2021

Ở nữ giới, hoocmôn prôgestêrôn được tiết ra từ?

Ở nữ giới, hoocmôn prôgestêrôn được tiết ra từ?
A. Buồng trứng
B. Tuyến yên
C. Thể vàng
D. Nang trứng

Hướng dẫn

Hoocmôn prôgestêrôn được tiết ra từ thể vàng
Đáp án cần chọn là: C