Tháng Mười 23, 2021

Ở người, tinh trùng X và tinh trùng Y sai khác nhau ở phương diện nào ?

Ở người, tinh trùng X và tinh trùng Y sai khác nhau ở phương diện nào ?
A. Khả năng hoạt động và sống sót
B. Kích thước
C. Khối lượng
D. Tất cả các phương án còn lại

Hướng dẫn

Ở người, tinh trùng X và tinh trùng Y sai khác nhau ở kích thước, khối lượng, khả năng hoạt động và
sống sót.
Đáp án cần chọn là: D