Tháng Mười 23, 2021

Ở người, hai chuỗi hạch nằm dọc hai bên cột sống thuộc về

Ở người, hai chuỗi hạch nằm dọc hai bên cột sống thuộc về
A. phân hệ đối giao cảm và hệ thần kinh vận động.
B. hệ thần kinh vận động.
C. phân hệ đối giao cảm.
D. phân hệ giao cảm.

Hướng dẫn

Ở người, hai chuỗi hạch nằm dọc hai bên cột sống thuộc về phân hệ giao cảm.
Đáp án cần chọn là: D