Tháng Mười 17, 2021

: Ở người, A quy định mắt đen, a: mắt xanh, B: tóc quăn, b: tóc thẳng. Liên quan đến nhóm máu có 4 kiểu hình, trong đó nhóm máu A do gen I$^{A}$quy định, nhóm máu B do gen I$^{B}$quy định, nhóm O tương ứng với kiểu gen I$^{O}$I$^{O}$, nhóm máu AB tương ứng với kiểu gen I$^{A}$I$^{B}$. Biết rằng I$^{A}$và I$^{B}$là trội hoàn toàn so với I$^{O}$, các cặp gen quy định các tính trạng trên nằm trên các cặp nhiễm sắc thể thường đồng dạng khác nhau. Với các tính trạng trên số loại kiểu hình khác nhau tối đa có thể có ở người là:

: Ở người, A quy định mắt đen, a: mắt xanh, B: tóc quăn, b: tóc thẳng. Liên quan đến nhóm
máu có 4 kiểu hình, trong đó nhóm máu A do gen I$^{A}$quy định, nhóm máu B do gen
I$^{B}$quy định, nhóm O tương ứng với kiểu gen I$^{O}$I$^{O}$, nhóm máu AB
tương ứng với kiểu gen I$^{A}$I$^{B}$. Biết rằng I$^{A}$và I$^{B}$là trội
hoàn toàn so với I$^{O}$, các cặp gen quy định các tính trạng trên nằm trên các cặp nhiễm sắc
thể thường đồng dạng khác nhau. Với các tính trạng trên số loại kiểu hình khác nhau tối đa có thể
có ở người là:
A. 8
B. 16
C. 12
D. 24

Hướng dẫn

Áp dụng công thức: Số loại KH về màu mắt : 2; Số loại KH về tóc: 2; số loại KH về nhóm máu:
4
→ Số loại kiểu hình khác nhau tối đa có thể có ở người là: 2 x 2 x 4 = 16
Đáp án cần chọn là: B