Tháng Mười Một 28, 2021

Những tiền đề của nền kinh tế hàng hóa ở Tây Âu xuất hiện từ

Những tiền đề của nền kinh tế hàng hóa ở Tây Âu xuất hiện từ

A. thế kỉ X.

B. thế kỉ XI.

C. thế kỉ XII.

D. thế kỉ XIII.

Hướng dẫn

Do sản xuất phát triển từ thế kỉ XI, Tây Âu đã xuất hiện những tiền đề của nền kinh tế hàng hóa.

Đáp án cần chọn là: B