Tháng Mười 22, 2021

Nhu cầu dinh dưỡng của con người phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây ?

Nhu cầu dinh dưỡng của con người phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây ?
1. Giới tính
2. Độ tuổi
3. Hình thức lao động
4. Trạng thái sinh lí của cơ thể
A. 1, 2, 3, 4
B. 1, 2, 3
C. 1, 2, 4
D. 2, 3, 4

Hướng dẫn

Nhu cầu dinh dưỡng của con người phụ thuộc vào cả 4 yếu tố:
1. Giới tính
2. Độ tuổi
3. Hình thức lao động
4. Trạng thái sinh lí của cơ thể
Đáp án cần chọn là: A