Tháng Mười Một 27, 2021

Nhận xét nào không đúng về nền văn hóa cổ đại phương Đông?

Nhận xét nào không đúng về nền văn hóa cổ đại phương Đông?

A. Là cái nôi của nền văn minh nhân loại.

B. Có nhiều đóng góp cho nhân loại về chữ viết và toán học.

C. Những thành tựu về khoa học của người phương Đông đặt nền tảng cho sự ra đời của các ngành khoa học sau này.

D. Thể hiện rõ tính tập quyền, chuyên chế của nhà nước cổ đại phương Đông.

Hướng dẫn

– Đáp án A: các thành tựu văn hóa cổ đại phương Đông là những thành tựu văn hóa sớm nhất của nhân loại, được vận dụng hoặc sử dụng đến ngày nay. Ví dụ:

+ Số 0 mà người Ấn Độ sáng tạo còn được sử dụng cho đến ngày nay.

+ Lịch pháp học hay thiên văn học được áp dụng cho tất cả các nước, có sự điều chỉnh đôi chút,…

– Đáp án B: thành tựu văn hóa phương Đông đã sáng tạo ra chữ viết – phát minh quan trọng của nhân loại và toán học.

– Đáp án C: các ngành khoa học sau này do điều kiện chính trị, đời sống nhân dân ở mỗi miền có sự khác nhau rõ nét nên những thành tựu khoa học của người phương Đông chưa phải đóng vai trò nền tảng. Hơn nữa, thành tựu về khoa học thời kì này cũng chưa thực sự phong phú, chủ yếu là trên lĩnh vực Toán học.

– Đáp án D: tính chuyên chế của xã hội cổ đại phương Đông thể hiện qua quy mô lớn của các công trình kiến trúc được dựng lên.

Đáp án cần chọn là: C