Tháng Mười Một 28, 2021

Nhà Đường sau khi thành lập đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường bộ máy cai trị, ngoại trừ việc

Nhà Đường sau khi thành lập đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường bộ máy cai trị, ngoại trừ việc

A. củng cố bộ máy triều đình, với quyền lực tuyệt đối của hoàng đế

B. cử người thân tín cai quản các địa phương

C. cử những người thân tộc và các công thần giữ chức Tiết độ sứ cai trị các vùng biên cương

D. xóa bỏ chế độ tiến cử quan lại

Hướng dẫn

Các biện pháp tăng cường bộ máy cai trị của chính quyền nhà Đường:

– Cử những người thân tộc và các công thần giữ chức Tiết độ sứ cai trị các vùng biên cương.

– Cử người thân tín cai quản các địa phương, tạo điều kiện cho quý tộc, địa chủ được tham gia vào bộ máy cai trị từ trung ương đến địa phương.

– Củng cố bộ máy triều đình, với quyền lực tuyệt đối của hoàng đế.

Nhà Đường có mở thêm các khoa thi để tuyển chọn quan lại nhưng không xóa bỏ chế độ tuyển chọn quan lại.

Đáp án cần chọn là: D