Tháng Mười Một 28, 2021

Quan hệ sản xuất chính được thiết lập dưới thời Tần – Hán là

Quan hệ sản xuất chính được thiết lập dưới thời Tần – Hán là

A. Quan hệ bóc lột của quý tộc đối với nông dân công xã.

B. Quan hệ bóc lột của chủ nô đối với nô lệ.

C. Quan hệ bóc lột của lãnh chúa đối với nông nô.

D. Quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân lĩnh canh.

Hướng dẫn

– Quan hệ sản xuất phong kiến Trung Quốc được thiết lập dưới thời Tần – Hán, đó là quan hệ bóc lột bằng địa tô giữa [u]địa chủ[/u] với[u]nông dân lĩnh canh[/u].

– Giai cấp địa chủ xuất hiện khi: một số quan lại và nông dân giàu có chiếm nhiều ruộng đất, lại có quyền lực trở thành giai cấp địa chủ.

– Nông dân bị phân hóa:

+ Một bộ phận nông dân giàu có, có nhiều ruộng đất trở thành giai cấp bóc lột.

+ Một số khác vẫn giữ được ruộng đất để cày cấy gọi là nông dân tự canh, có nghĩa vụ nộp thuế và đi lao dịch cho nhà nước.

+ Bộ phận còn lại là nông dân nghèo, không có hoặc bị mất hết ruộng đất phải nhận ruộng của địa chủ để cày cấy và nộp một phần hoa lợi cho địa chủ, gọi là nông dân lĩnh canh.

Đáp án cần chọn là: D