Tháng Ba 29, 2023

Nguyệt thực chỉ có thể xảy ra khi nào?

Nguyệt thực chỉ có thể xảy ra khi nào?

A. Khi Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng nằm trên một đường thẳng

B. Khi Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất nằm trên một đường thẳng

C. Khi Mặt Trăng, Mặt Trời và Trái Đất nằm trên một đường thẳng

Câu trả lời là: A. Khi Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng nằm trên một đường thẳng