Tháng Tư 2, 2023

Người trạng nguyên nhỏ tuổi nhất nước ta? Đáp: Nguyễn Hiền – Đỗ Trạng nguyên lúc 13 tuổi.

Người trạng nguyên nhỏ tuổi nhất nước ta?

Đáp: Nguyễn Hiền – Đỗ Trạng nguyên lúc 13 tuổi.