Tháng Mười Một 28, 2021

Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 4,24 gam vào 80 ml dung dịch AgNO$_{3}$ C$_{M}$. Phản ứng kết thúc lấy vật đồng ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, sấy khô; cân nặng 5 gam. Tính C$_{M}$.

Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 4,24 gam vào 80 ml dung dịch AgNO$_{3}$ C$_{M}$. Phản ứng kết thúc lấy vật đồng ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, sấy khô; cân nặng 5 gam. Tính C$_{M}$.

Phương pháp giải:

Tăng giảm khối lượng

Lời giải chi tiết:

m $_{KL tăng}$ = 5 – 4,24 = 0,76 gam

PTHH:

Cu + 2AgNO$_{3}$ → Cu(NO$_{3}$)$_{2}$ + 2Ag

PƯ: 1 2 1 2 (mol) => m $_{KL tăng}$ = 108.2 – 64 = 152 (g)

ĐB: 0,005 ← 0,01 ← 0,005 ← 0,01 <= m $_{KL tăng}$ = 0,76 (g)

=> C$_{M dd AgNO3}$ = n/V = 0,01 : 0,08 = 0,125M