Tháng Mười 22, 2021

Người ta thường dùng da trâu, bò để làm trống, đó thực chất là phần nào của da?

Người ta thường dùng da trâu, bò để làm trống, đó thực chất là phần nào của da?
A. Tầng sừng
B. Tầng tế bào sống
C. Lớp bì
D. Lớp mỡ

Hướng dẫn

Da trâu, bò dùng để làm trống, đó thực chất là lớp bì của da
Đáp án cần chọn là: C