Tháng Ba 31, 2023

Nếu ta có P là trung điểm MN thì:

Nếu ta có P là trung điểm MN thì:

A. MP = NP = MN/2

B. MP + NP = 2MN

C. MP = NP = MN/4

D. MP = NP = MN

Hướng dẫn

Ta có P là trung điểm MN thì MP = NP = MN/2

Chọn đáp án A.