Tháng Ba 3, 2024

Nếu điểm M nằm trong đường tròn tâm O bán kính 4cm. Khi đó:

Nếu điểm M nằm trong đường tròn tâm O bán kính 4cm. Khi đó:

A. OM < 4cm

B. OM = 4cm

C. OM > 4cm

D. OM ≥ 4cm

Hướng dẫn

Vì điểm M nằm trong đường tròn tâm O bán kính 4cm nên OM < 4cm.

Chọn đáp án A.