Tháng Mười Một 28, 2021

Nền kinh tế đóng vai trò chủ đạo của các quốc gia cổ đại phương Tây là

Nền kinh tế đóng vai trò chủ đạo của các quốc gia cổ đại phương Tây là

A. Nông nghiệp

B. Nông nghiệp, thủ công nghiệp

C. Thủ công nghiệp, công nghiệp

D. Nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp

Hướng dẫn

Đáp án: C