Tháng Ba 27, 2023

Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4πt +$\frac{\pi }{3}$). Tính quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian $\frac{1}{6}$ s là

Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4πt +$\frac{\pi }{3}$). Tính quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian $\frac{1}{6}$ s là

A. $4\sqrt{3}$cm.

B. $3\sqrt{3}$cm

C. $\sqrt{3}$cm

D. $2\sqrt{3}$cm

Hướng dẫn

T = 0,5 s; ∆t = $\frac{1}{6}s$= $\frac{T}{3}$ → ${{S}_{\max }}=2A\sin \frac{\pi }{3}=A\sqrt{3}=4\sqrt{3}$cm