Tháng Năm 29, 2023

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2x mét và chiều dài bằng (4x + y + 1) mét. a) Hãy viết biểu thức tính diện tích mảnh vườn nói trên theo x và y. b) Tính diện tích mảnh vườn nếu cho x = 3 mét và y = 1 mét.

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2x mét và chiều dài bằng (4x + y + 1) mét.

a) Hãy viết biểu thức tính diện tích mảnh vườn nói trên theo x và y.

b) Tính diện tích mảnh vườn nếu cho x = 3 mét và y = 1 mét.

A. \(\begin{array}{l}

a)\,\,S = 8{x^2} + 2xy + 2x\,\,\,\left( {{m^2}} \right)\\

b)\,\,\,S = 84{m^2}.

\end{array}\)

B. \(\begin{array}{l}

a)\,\,S = 8{x^2} + 2xy + 2x\,\,\,\left( {{m^2}} \right)\\

b)\,\,\,S = 74{m^2}.

\end{array}\)

C. \(\begin{array}{l}

a)\,\,S = 8{x^2} + 2xy – 2x\,\,\,\left( {{m^2}} \right)\\

b)\,\,\,S = 84{m^2}.

\end{array}\)

D. \(\begin{array}{l}

a)\,\,S = 8{x^2} – 2xy + 2x\,\,\,\left( {{m^2}} \right)\\

b)\,\,\,S = 80{m^2}.

\end{array}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là:

\(S = 2x.\left( {4x + y + 1} \right) \\= 2x.4x + 2x.y + 2x.1 \\= 8{x^2} + 2xy + 2x\left( {{m^2}} \right)\)

b) Khi \(x = 3\) mét và \(y = 1\) mét thì diện tích mảnh vườn là:

\(S = {8.3^2} + 2.3.1 + 2.3 = 72 + 6 + 6 = 84\left( {{m^2}} \right).\)