Tháng Mười 18, 2021

Một loài có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24 ở kỳ sau của giảm phân I có :

Một loài có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24 ở kỳ sau của giảm phân I có :
A. 24 cromatit và 24 tâm động
B. 48 cromatit và 48 tâm động
C. 48 cromatit và 24 tâm động
D. 12 comatit và 12 tâm động

Hướng dẫn

Ở kì sau của giảm phân I, tế bào có 2n = 24 NST kép => 48 cromatit và 24 tâm động.
Đáp án cần chọn là: C