Tháng Ba 29, 2023

Một khu đất hình chữ nhật có diện tích là 5000m$^{2}$. Trên bản đồ tỉ lệ xích 1:1000. Khu đất đó có diện tích bằng bao nhiêu?

Một khu đất hình chữ nhật có diện tích là 5000m$^{2}$. Trên bản đồ tỉ lệ xích 1:1000. Khu đất đó có diện tích bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn

Trên bản đồ, chiều dài khu đất giảm đi 1000 lần, chiều rộng giảm đi 1000 lần nên diện tích giảm đi 1000.1000 = 1000000 (lần)

Vậy diện tích khu đất trên bản đồ là: 5000m$^{2}$:1000000 = 50000000cm$^{2}$:1000000 = 50 (cm$^{2}$)