Tháng Mười 17, 2021

Mỗi bán cầu đại não ở người được phân chia thành mấy thùy ?

Mỗi bán cầu đại não ở người được phân chia thành mấy thùy ?
A. 2
B. 4
C. 5
D. 3

Hướng dẫn

Mỗi bán cầu đại não ở người được phân chia thành bốn thùy: thùy trán, thùy đỉnh, thùy chẩm và
thùy thái dương.
Đáp án cần chọn là: B