Tháng Tư 2, 2023

Mặt mẹ tươi đẹp như hoa, Mươi lăm ra phố, ba mươi ở nhà Mặt mẹ tươi đẹp như hoa, Mươi lăm ra phố, ba mươi ở nhà. Là cái gì?

Mặt mẹ tươi đẹp như hoa, Mươi lăm ra phố, ba mươi ở nhà Mặt mẹ tươi đẹp như hoa, Mươi lăm ra phố, ba mươi ở nhà. Là cái gì?

Câu trả lời là: Mặt trăng