Tháng Mười 3, 2023

Một con lắc đơn có khối lượng m = 240 gam dao động với biên độ góc là 300 tại nơi có g = 10 m/s2 . Tại vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 200 thì lực căng dây treo có độ lớn bằng

Một con lắc đơn có khối lượng m = 240 gam dao động với biên độ góc là 300 tại nơi có g = 10 m/s2 . Tại vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 200 thì lực căng dây treo có độ lớn bằng

A. 1,72 N

B. 2,61 N

C. 1,34 N

D. 1,96 N

Hướng dẫn

Lực căng dây khi đó: \(T = mg (3 cos \alpha – 2 cos \alpha _0)\approx 2,61 (N)\)