Tháng Ba 3, 2024

Mạch dao động điện từ LC lý tưởng với chu kì T. Ở thời điểm t, điện tích trên tụ là 4,8 µC, ở thời điểm t + \(\frac{T}{4}\), cường độ dòng qua cuộn dây là 2,4 (mA). Chu kỳ T bằng:

Mạch dao động điện từ LC lý tưởng với chu kì T. Ở thời điểm t, điện tích trên tụ là 4,8 µC, ở thời điểm t + \(\frac{T}{4}\), cường độ dòng qua cuộn dây là 2,4 (mA). Chu kỳ T bằng:

A. 4\(\pi\).10-3 s.

B. 4​.10-3 s.

C. 2​.10-3 s.

D. 2\(\pi\)​.10-3 s.

Hướng dẫn

Giả sử điện tích của tụ là: \(q = Q_0\cos (\omega t)\)

Dòng điện có biểu thức: \(i = q’ = \omega Q_0\cos (\omega t + \frac{\pi}{2})\)

Thời điểm t: \(q = Q_0\cos (\omega t ) = 4,8.10^{-6}\ (1)\)

Sau \(\frac{T}{4}\) ta có: \(i = -\omega Q_0 (\omega t) = 2,4.10^{-3}\ (2)\)

Lấy (2) chia (1) ta được: \(\omega = 500\ rad/s \rightarrow T = 4 \pi .10^{-3}\ (s)\)