Tháng Mười 23, 2021

Loại vi khuẩn nào dưới đây kí sinh trên ống tiêu hoá của người ?

Loại vi khuẩn nào dưới đây kí sinh trên ống tiêu hoá của người ?
A. Vi khuẩn gây bệnh lao
B. Vi khuẩn gây bệnh thương hàn
C. Vi khuẩn gây bệnh giang mai
D. Tất cả các phương án còn lại

Hướng dẫn

Vi khuẩn gây bệnh thương hàn kí sinh trên ống tiêu hoá của người.
Đáp án cần chọn là: B