Tháng Mười 26, 2021

: Loại tế bào nào có bộ nhiễm sắc thể đơn bội :

: Loại tế bào nào có bộ nhiễm sắc thể đơn bội :
A. Hợp tử
B. Giao tử
C. Tế bào sinh dục
D. Tế bào sinh dưỡng

Hướng dẫn

Giao tử có bộ nhiễm sắc thể đơn bội.
Đáp án cần chọn là: B