Tháng Mười 19, 2021

: Dạng NST chỉ chứa một sợi nhiễm sắc là NST dạng ?

: Dạng NST chỉ chứa một sợi nhiễm sắc là NST dạng ?
A. Đơn
B. kép
C. đơn bội
D. lưỡng bội

Hướng dẫn

Dạng NST chỉ chứa một sợi nhiễm sắc là NST dạng đơn
NST dạng kép gồm 2 cromatit gắn với nhau ở tâm động
Đơn bội, lưỡng bội là trạng thái của cặp NST có 1 chiếc hay 2 chiếc trong tế bào
Đáp án cần chọn là: A