Tháng Tư 2, 2023

Lên một lên hai, Còn đang bé nhỏ, Lên ba lên bốn, Mới tỏ ra người, Lên chín lên mười, Còn đang tươi tốt, Hai mươi hai mốt, Mắc bệnh ốm hao, Hai ông thiên tào, Định ba mươi chết – Là gì?

Lên một lên hai, Còn đang bé nhỏ, Lên ba lên bốn, Mới tỏ ra người, Lên chín lên mười, Còn đang tươi tốt, Hai mươi hai mốt, Mắc bệnh ốm hao, Hai ông thiên tào, Định ba mươi chết – Là gì?

Câu trả lời là: Mặt trăng