Tháng Mười 17, 2021

Khi tác dụng lên vùng dưới đồi, cooctizôn sẽ kìm hãm quá trình tiết hoocmôn nào ?

Khi tác dụng lên vùng dưới đồi, cooctizôn sẽ kìm hãm quá trình tiết hoocmôn nào ?
A. ACTH
B. FSH
C. GH
D. TSH

Hướng dẫn

Khi tác dụng lên vùng dưới đồi, cooctizôn sẽ kìm hãm quá trình tiết ACTH.
Đáp án cần chọn là: A