Tháng Ba 24, 2023

Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi Phú Sĩ là +3776 mét và độ cao của Biển Chết là -329 mét thì dấu “+” và “-“ biểu thị điều gì?

Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi Phú Sĩ là +3776 mét và độ cao của Biển Chết là -329 mét thì dấu “+” và “-“ biểu thị điều gì?

A. Dấu “+” biểu thị cao hơn mực nước biển; dấu “-“ chỉ thấp hơn mực nước biển

B. Dấu“+”chỉ thấp hơn mực nước biển; dấu “-” biểu thị cao hơn mực nước biển

C. Dấu “+” biểu thị bằng mực nước biển; dấu “-” biểu thị cao hơn mực nước biển

D. Dấu “+” biểu thị cao hơn mực nước biển; Dấu “-” biểu thị bằng mực nước biển;

Hướng dẫn

Dấu “+” biểu thị cao hơn mực nước biển; dấu “-“ chỉ thấp hơn mực nước biển

Chọn câu A