Tháng Mười 19, 2021

Khi lao động nặng, cơ thể sẽ toả nhiệt bằng cách nào ?

Khi lao động nặng, cơ thể sẽ toả nhiệt bằng cách nào ?
1. Dãn mạch máu dưới da
2. Run
3. Vã mồ hôi
4. Sởn gai ốc
A. 1, 3
B. 1, 2, 3
C. 3, 4
D. 1, 2, 4

Hướng dẫn

Khi lao động nặng, cơ thể sẽ toả nhiệt bằng cách dãn mạch máu dưới da, vã mồ hôi.
Đáp án cần chọn là: A