Tháng Mười 19, 2021

Hệ cơ quan nào đóng vai trò chủ đạo trong hoạt động điều hoà thân nhiệt ?

Hệ cơ quan nào đóng vai trò chủ đạo trong hoạt động điều hoà thân nhiệt ?
A. Hệ tuần hoàn
B. Hệ nội tiết
C. Hệ bài tiết
D. Hệ thần kinh

Hướng dẫn

Hệ thần kinh có vai trò chủ đạo trong hoạt động điều hòa thân nhiệt.
Đáp án cần chọn là: D