Tháng Tư 2, 2023

Khẩu hiệu hành động của toàn Đảng toàn dân, toàn quân và tuổi trẻ chúng ta đối với Bác Hồ là gì? Đáp: Sống chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Khẩu hiệu hành động của toàn Đảng toàn dân, toàn quân và tuổi trẻ chúng ta đối với Bác Hồ là gì?

Đáp: Sống chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.