Tháng Bảy 2, 2022

Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chúc Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó có quy định việc sinh hoạt chuyên đề được thực hiện:

Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chúc Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó có quy định việc sinh hoạt chuyên đề được thực hiện:

A. Mỗi quý 2 lần.

B. 2 quý 1 lần.

C. Mỗi quý ít nhất 1 lần.

D. Mỗi năm 3 lần.

Chọn đáp án là C