Tháng Mười Một 27, 2021

hững hiểu biết khoa học thực sự trở thành khoa học dưới thời đại nào?

hững hiểu biết khoa học thực sự trở thành khoa học dưới thời đại nào?

A. Thời cổ đại phương Đông.

B. Thời cổ đại Hi Lạp và Rô-ma.

C. Thời nguyên thủy Hi Lạp và Rô-ma

D. Thời cổ đại Ai Cập và Lưỡng Hà.

Hướng dẫn

Đến thời cổ đại Hy lạp – Rô ma, những hiểu biết khoa học mới thực sự trở thành khoa học vì có độ chính xác của khoa học đạt tới trình độ khái quát thành định lý, lý thuyết và nó được thực hiện bởi các nhà khoa học có tên tuổi, đặt nền móng cho ngành khoa học đó.

Đáp án cần chọn là: B