Tháng Mười Một 28, 2021

Cho đến thời điểm nào những hiểu biết khoa học có từ hàng nghìn năm trước từ thời cổ đại phương Đông mới thực sự trở thành khoa học?

Cho đến thời điểm nào những hiểu biết khoa học có từ hàng nghìn năm trước từ thời cổ đại phương Đông mới thực sự trở thành khoa học?

A. Thời cổ đại Hi Lạp và Rô-ma.

B. Thời nguyên thủy Ai Cập và Lưỡng Hà.

C. Thời nguyên thủy Hi Lạp và Rô – ma.

D. Thời cổ đại Ai Cập và Lưỡng Hà.

Hướng dẫn

Những hiểu biết khoa học thực ra đã có từ hàng ngàn năm trước từ thời cổ đại phương Đông. Nhưng phải đến thời cổ đại Hi Lạp và Rô – ma thì những hiểu biết đó mới trở thành khoa học.

Đáp án cần chọn là: A